Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Dane a poplatky

Daň za psa

Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa. Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.

Pre uplatnenie úľavy pre držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom je potrebné predložiť preukaz FO s ŤZP alebo FO s ŤZP so sprievodcom a rozhodnutie o priznaní preukazu FO s ŤZP alebo FO s ŤZP so sprievodcom.

Daň z nehnuteľností

Predmetom dane z nehnuteľností je daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov. Priznanie k dani z nehnuteľností podľa zákona č. 582/2004 Z.z. je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia s výnimkou dražby a dedičstva (do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti).

Táto daň zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov. Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa sa podáva  do 31. januára (okrem dražby a dedičstva). Nepodáva sa však každoročne, ale iba v prípade, keď u daňovníka nastanú zmeny v rozhodujúcich skutočnostiach, napríklad:

 • kúpa
 • predaj
 • kolaudácia
 • zmena výmery
 • zmena účelu využitia nehnuteľnosti

Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Pri nadobudnutí nehnuteľnosti vydražením daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti. Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti.

Daňovník uplatní nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane v priznaní k dani z nehnuteľností, k dani za psa alebo v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane, najneskôr do konca januára, inak nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká. Pre uplatnenie úľavy pre držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom je potrebné predložiť preukaz FO s ŤZP so sprievodcom a rozhodnutie o priznaní preukazu FO s ŤZP so sprievodcom.

Daň z pozemkov

Daňovníkom je vlastník pozemku zapísaný v katastri, správca pozemku vo vlastníctve štátu, obce, alebo samosprávneho kraja. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou alebo fyzickou osobu a nájomca.

Nájomca je daňovníkom ak:

 • nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný v katastri;
 • má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom;
 • má v nájme náhradné pozemky daňovníka, ktorému boli pridelené na obhospodarovanie náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou alebo fyzickou osobu.

Predmet dane tvoria:

 • orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty;
 • záhrady;
 • zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy;
 • lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy;
 • stavebné pozemky.

Daň zo stavieb

Daňovníkom v prípade tejto dane je vlastník stavby alebo správca stavby vo vlastníctve štátu, obce, alebo samosprávneho kraja.

Predmet dane tvoria:

 • stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu;
 • stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu;
 • chaty a stavby na individuálnu rekreáciu;
 • samostatne stojace garáže;
 • stavby hromadných garáží; stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou;
 • priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu;
 • stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou;
 • ostatné stavby.

Daň z bytov

Daňovníkom dane z bytov je vlastník bytu alebo nebytového priestoru alebo správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve štátu, obce, alebo samosprávneho kraja.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Podľa zákona č. 582/2004 Z.z.o miestnych daniach a miestnom poplatku vyberá Obec Kátov poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce Kátov.

Poplatok platí poplatník, ktorým je:

fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“), právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie, podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

Poplatková povinnosť

Vzniká dňom prihlásenia k trvalému pobytu alebo prechodnému pobytu na území obce Kátov alebo dňom oprávnenia užívať nehnuteľnosť na území obce (vznik vlastníctva k nehnuteľnosti) alebo dňom oprávnenia užívať nehnuteľnosť na území obce na účel podnikania. Každý poplatník je povinný si splniť oznamovaciu povinnosť do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti.

Zaniká dňom zrušenia trvalého pobytu alebo prechodného pobytu na území obce alebo v deň zrušenia oprávnenia užívať nehnuteľnosť alebo v deň zrušenia užívania nehnuteľnosti na území obce alebo v deň ukončenia podnikateľskej činnosti. Každý poplatník je povinný do 30 dní odo dňa zániku poplatkovej povinnosti splniť si oznamovaciu povinnosť.

Zmena – každý poplatník je povinný do 30 dní odo dňa zmeny poplatkovej povinnosti splniť si oznamovaciu povinnosť. Pod zmenou sa rozumie zmena adresy trvalého pobytu, zmena adresy sídla, prevádzky, názvu, zmena priezviska, zmena adresy na doručovanie písomnosti, zmena počtu poplatníkov,  zmena platiteľa poplatku, alebo zmena odberného miesta.

Odpustenie poplatku

Správca dane poplatok odpustí  poplatníkovi, ak preukáže na základe podkladov, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta. 

Doklady preukazujúce dôvod odpustenia poplatku:

 • potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru na príslušný kalendárny rok – originál
 • potvrdenie zamestnávateľa (SR) o výkone práce poplatníka v zahraničí na príslušný kalendárny rok – originál
 • doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí (napr. úrad prihlasovania obyvateľstva, rezidentské povolenie, a pod.) – fotokópia
 • potvrdenie o návšteve školy na príslušný školský rok (je študentom denného štúdia a študuje a je ubytovaný mimo obce Kátov s výnimkou denne dochádzajúceho)
 • potvrdenie zamestnávateľa pre príslušný kalendárny rok (je zamestnaný a ubytovaný v mieste sídla zamestnávateľa mimo obce Kátov)
 • hodnoverný doklad, ktorý preukazuje danú skutočnosť – originál
 • v prípade, že potvrdenie nie je vystavené v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladu predložiť preklad preložený a podpísaný poplatníkom
 • je potrebné predložiť preukaz FO s ŤZP so sprievodcom a rozhodnutie o priznaní preukazu FO s ŤZP so sprievodcom

 

Lehota na odpustenie poplatku je 30 dní od vzniku skutočnosti zakladajúcej odpustenie. Neuplatnenie nároku na odpustenie poplatku v stanovenej lehote má za následok zánik odpustenia poplatku.