Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pobyt

 1. Prihlásenie na trvalý pobyt
 2. Prihlásenie na prechodný pobyt
 3. Prehlásenie pobytu v rámci obce
 4. Trvalý pobyt detí
 5. Ukončenie trvalého pobytu
 6. Potvrdenie o trvalom pobyte, potvrdenie o prechodnom pobyte
 7. Potvrdenie o poslednom spoločnom pobyte manželov
 8. Potvrdenie o žití do zahraničia
 9. Potvrdenie o trvalom pobyte k uzavretiu manželstva v zahraničí
 10. Potvrdzovanie trvalého pobytu do tlačív / jedná sa o tlačivá: žiadosť o dávky v hmotnej núdzi, žiadosť o príspevok na kompenzáciu finančných prostriedkov a pod.
 11. Zákaz poskytovania informácie o mieste pobytu občana
 12. Podanie návrhu na zrušenie trvalého pobytu
 13. Možnosť nahliadnutia do stáleho voličského zoznamu
 14. Vydávanie voličských, hlasovacích preukazov
 15. Oznamovanie o doručení písomností vyvesením na úradnej tabuli pre občanov s trvalým pobytom obec Kátov
 16. Vydanie súhlasu obce o pobyte cudzincov

1. Prihlásenie na trvalý pobyt

Hlásenie trvalého pobytu a prechodného pobytu občanov upravuje zákon č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1.7.2006.

Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území SR. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt.

Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v domácnosti môže hlásiť trvalý pobyt jeden z tejto rodiny alebo osoba žijúca s nimi v domácnosti.

Za občana mladšieho ako 18 rokov a za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník.

Za občana, ktorý je povinný hlásiť trvalý pobyt, môže túto povinnosť splniť ním splnomocnený zástupca.

Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť:

 • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze , ak ide o dieťa do l8 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa vydaný orgánmi SR
 • platný cestovný doklad SR alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR , ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze (ak sa prihlasuje zo zahraničia)
 • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti,

 

potvrdenie sa nevyžaduje, ak:

 • ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka
 • ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti
 • ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka
 • vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdí svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne

 

Zariadenia sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje bývanie, sú povinné dať písomný súhlas na prihlásenie na trvalý pobyt občanom, ktorí sú v nich celoročne umiestnení, súhlas vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti sa v týchto prípadoch nevyžaduje.

Doba vybavenia : na počkanie

2. Hlásenie prechodného pobytu

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní.

Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac 5 rokov. Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladanej doby, občan je povinný hlásiť prechodný pobyt znova. Ak sa prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený, je občan povinný túto skutočnosť ohlásiť.

Pri hlásení prechodného pobytu občan predkladá:

 • platný občiansky preukaz, alebo potvrdenie o občianskom preukaze
 • list vlastníctva , v prípade nájomcu nájomnú zmluvu
 • súhlas od vlastníkov (v prípade neprítomnosti vlastníkov pri hlásení pobytu v ohlasovni musia byť podpisy vlastníkov na súhlase overené)

3. Prehlásenie pobytu v rámci obce

Pri prehlasovaní pobytu v rámci obce občan predkladá platný občiansky preukaz a  doklad o vlastníctve, alebo nájomnú zmluvu uzatvorenú na dobu neurčitú, písomný súhlas od vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov.

Doba vybavenia : na počkanie

4. Trvalý pobyt detí

V čase narodenia dieťaťa na území SR je miestom jeho trvalého pobytu trvalý pobyt podľa matky. Deň narodenia dieťaťa je aj dňom jeho prihlásenia na trvalý pobyt.

Pre dieťa narodené v zahraničí sa za takýto deň určuje deň prihlásenia dieťaťa na trvalý pobyt na ohlasovni pobytu jeho zákonným zástupcom. Zákonný zástupca pri prihlasovaní dieťaťa na trvalý pobyt musí predložiť pre toto dieťa slovenský rodný list vydaný osobitnou matrikou ministerstva vnútra.

5. Ukončenie trvalého pobytu

Občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zahraničí, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu ohlasovni, ktorá vedie údaje o jeho trvalom pobyte, v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu, kam hodlá vycestovať a deň začiatku pobytu v zahraničí, ktorý je zároveň dňom skončenia trvalého pobytu. Občan, ktorý sa už v zahraničí trvalo zdržiava, môže skončenie trvalého pobytu na území SR ohlásiť prostredníctvom zastupiteľského úradu SR alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu v Slovenskej republike. Dňom skončenia trvalého pobytu je deň doručenia odhlasovacieho lístka z trvalého pobytu ohlasovni pobytu.

6. Potvrdenie o trvalom pobyte

Poplatky : vydanie potvrdenia o pobyte podlieha správnemu poplatku 5 €, poplatok sa uhrádza v hotovosti v pokladni OcÚ

Potvrdenie o trvalom pobyte vystaví Obecný úrad v Kátove občanovi na požiadanie.

Potrebné doklady:

 • platný občiansky preukaz (prípadne potvrdenie o občianskom preukaze)


Doba vybavenia : na počkanie

 

Potvrdenie o prechodnom pobyte

Poplatky: vydanie potvrdenia o pobyte podlieha správnemu poplatku 5 €
poplatok sa uhrádza v hotovosti v pokladni OcÚ

Potvrdenie o prechodnom pobyte (vystaví Obecný úrad v Kátove) občanovi na požiadanie.

Potrebné doklady:

 • platný občiansky preukaz (prípadne potvrdenie o občianskom preukaze)


Doba vybavenia : na počkanie

7. Potvrdenie o poslednom spoločnom pobyte manželov

Poplatky: za vydanie potvrdenia o pobyte sa vyberá správny poplatok vo výške 5 €, poplatok sa uhrádza v hotovosti v pokladni OcÚ.
Potvrdenie sa vydáva na vlastnú žiadosť žiadateľa.

Potrebné doklady:

 • občiansky preukaz


Doba vybavenia : na počkanie

8. Potvrdenie o žití do zahraničia

Poplatky: nie je spoplatňované

Potrebné doklady: platný občiansky preukaz

Doba vybavenia: na počkanie

9. Potvrdenie o trvalom pobyte k uzavretiu manželstva v zahraničí

Poplatky : 5 € v hotovosti v pokladni OcÚ Kátov

Potrebné doklady:

 • platný občiansky preukaz


Potvrdenie sa vydáva na vlastnú žiadosť žiadateľa

Doba vybavenia : na počkanie

10. Potvrdzovanie trvalého pobytu do tlačív

Jedná sa o tlačivá:

 • žiadosť o dávky v hmotnej núdzi,
 • žiadosť o príspevok na kompenzáciu finančných prostriedkov a iné.


Potvrdenie uvedených tlačív nie je spoplatňované

Doba vybavenia : na počkanie

11. Zákaz poskytovania informácie o mieste pobytu občana

Občan môže na základe písomného vyhlásenia, ktoré doručí ohlasovni pobytu, zakázať poskytovanie údajov o mieste jeho pobytu. Občan môže zakázať poskytovanie informácií na 3 roky. Po uplynutí tejto lehoty môže o zákaz požiadať znovu. Zákazom občana nie je dotknuté poskytovanie informácií pre štátne orgány, obce a pre právnické osoby, ktoré plnia úlohy štátu.

Doba vybavenia : na počkanie

12. Návrh na zrušenie trvalého pobytu

Trvalý pobyt možno zrušiť na základe oznámenia ohlasovne pobytu alebo ohlásenia občana, alebo na základe oznámenia matričného úradu, prípadne súdneho rozhodnutia. Trvalý pobyt sa zruší, ak občan pri prihlásení predložil neplatný, falšovaný, vedome pozmenený alebo cudzí doklad.

Trvalý pobyt sa zruší aj na návrh oprávneného občana užívať budovu alebo jej časť, v prospech ktorého bolo vydané súdne rozhodnutie o obmedzení alebo zrušení užívacie práva.

Všetci vlastníci budovy alebo jej časti môžu súhlasne navrhnúť zrušenie trvalého občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo. Návrh na zrušenie trvalého pobytu nie je možné podať voči vlastníkovi, spoluvlastníkovi, manželovi alebo  nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, alebo spoluvlastníka budovy.

Ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu, novým miestom trvalého pobytu je obec, v ktorej územnom obvode bol občanovi trvalý pobyt zrušený.

K návrhu na zrušenie trvalého pobytu občan prekladá:

 • vyplnený a podpísaný návrh na zrušenie trvalého pobytu
 • občiansky preukaz
 • list vlastníctva
 • čestné prehlásenie

 

Podanie návrhu na zrušenie trvalého pobytu nie je spoplatňované.

13. Možnosť nahliadnutia do stáleho voličského zoznamu

Obecný úrad vedie stály zoznam voličov. Počas obdobia konania volieb má občan možnosť nahliadnuť do tohto zoznamu, overiť si , či sú údaje v zozname o občanovi správne uvedené. Tiež má možnosť zo zoznamu zistiť, v ktorom volebnom okrsku je zapísaný.

K nahliadnutiu do stáleho zoznamu voličov je občan povinný predložiť občiansky preukaz.

14. Vydávanie voličských, hlasovacích preukazov

Správny poplatok – bez poplatku

Voličské, hlasovacie preukazy sa vydávajú občanovi osobne na požiadanie po predložení platného občianskeho preukazu.

Doba vybavenia : na počkanie

15. Oznamovanie o doručovaní písomností

Adresa sídla obecného úradu je adresou slúžiacou na doručovanie korešpondencie od orgánov verejnej správy a iných štátnych orgánov pre občanov s trvalým pobytom v obci Kátov. Obec Kátov vyvesením oznámenia o doručení písomnosti oznamuje takýmto občanom, že majú doručenú písomnosť.

16. Vydanie súhlasu obce o pobyte cudzincov

Doba vybavenia : 1 – 5 dní